FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको २०७९।०८० को विनियोजन ऐन । ७९-८० 07/20/2022 - 17:05 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन.२०७९ राजपत्र.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को आर्थिक ऐन ७९-८० 07/20/2022 - 17:03 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ राजपत्र.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:52 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ऐन २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको खानेपानी योजना संचालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:49 PDF icon खानेपानी योजना सन्चालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको जलस्रोतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:47 PDF icon जलस्रेातका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको जलस्रोतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:46 PDF icon जलस्रेातका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकेा ऐन, २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:43 PDF icon टेाल विकास संस्था गठन ऐन २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:42 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँ पालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:38 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य सस्था सन्चालन कार्यविधि एन २०७७.pdf

Pages