FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:19 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको व्यवसाय कर कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:17 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको व्यवसाय कर कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:15 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाकेा विपद् व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:10 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाकेा मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:09 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाकेा बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको बालश्रममुक्त पालिका घोषणा कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:06 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको बालश्रममुक्त पालिका घोषणा कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:04 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 12:00 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा ऐन २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको तथ्याकं तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 11:55 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको तथ्याङ तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 04/19/2022 - 11:48 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages