FAQs Complain Problems

वडा न‌ं. ४

Population: 
२५१२
Ward Contact Number: 
९८६८२३३६०६

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
९८६८२३३६०६
वडा सदस्य
वडा सदस्य
९८४०६९३७७३
वडा सचिव
९८४८३००८१२
सव-इन्जिनियर
९८४७९५७५०८
कार्यपालिका सदस्य
९७४९१२९५९३