FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तह विद्यालय प्रकारsort descending प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०२६००१२ श्री विन्द्रासैन आ.वि. , फयालगाउँ वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी लोकेन्द्र बुढा ९८४४७०६४४५
६७०२६०००९ श्री रुपाली आ.वि. , सुपाना वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी दुर्ग बहादुर सिंह ९८४०६१९५९७
६७०२६००१३ श्री पुगेनी आ.वि. , पुणेनी वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी ऐन बुढा ९७४५५७८०३९
६७०२६०००८ श्री गंगादेवी आ.वि. , छुद्दरी वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी नेत्र प्रसाद ज्ञवाली ९८४७३१७१३७
६७०१६०००४ श्री भैरबनाथ आ.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह सरकारी मदन बहादुर शाही ९८६५६१२९९९
६७००३०००९ श्री जि एन इङ्लिस बोडिङ स्कुल, वाई वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह संस्थागत दिनेश नाथ ९८६८७१०९७५
६७०१६०००६ श्री शम्भु सुमिट बोडिङ स्कुल, जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह संस्थागत मुकुन्द्रशरण उपाध्याय ९८४८६६२९२३

Pages