FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगानाsort descending विद्यालयको तह विद्यालय प्रकार प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०१६०००४ श्री भैरबनाथ आ.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह सरकारी मदन बहादुर शाही ९८६५६१२९९९
६७००३०००२ श्री स्वामीकार्तिक मा.वि. , वाई वडा न‌ं. ४ माध्यामिक तह सरकारी शक्तिसिंह कठायत ९८४९०९११७८
६७००३०००५ श्री कर्णाली आ.वि. , छापु वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी जनक नाथ योगी ९८६८४८७०५३
६७००३०००३ श्री कालिका आ.वि. , फैता वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी मान बहादुर बुढा ९७४२९४३३६७
६७००३०००९ श्री जि एन इङ्लिस बोडिङ स्कुल, वाई वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह संस्थागत दिनेश नाथ ९८६८७१०९७५
६७००३०००१ श्री भैरबनाथ मा.वि. , जेरा वडा न‌ं. ५ माध्यामिक तह सरकारी देवराज उपाध्याय ९८६८१५१६८७
६७००३०००४ श्री हिमचुली आ.वि. , मिगु वडा न‌ं. ५ आधारभूत तह सरकारी जंग बहादुर कडारा ९८६८५७७५९३

Pages