FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तह विद्यालय प्रकारsort descending प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०२६०००४ श्री रुपाली आ.वि. , माझपाटा वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी दान बहादुर धामी ९८४१७०५६८६
६७००३०००५ श्री कर्णाली आ.वि. , छापु वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी जनक नाथ योगी ९८६८४८७०५३
६७०२६००१४ श्री खापरमष्टेश्वरी आ.वि. , खोलाह वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी ज्ञानेन्द्र वि.क. ९८४६६६८६४३
६७००३०००३ श्री कालिका आ.वि. , फैता वडा न‌ं. ४ आधारभूत तह सरकारी मान बहादुर बुढा ९७४२९४३३६७
६७०२६०००६ श्री मण्डाली आ.वि. , खोलीकोट वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी कमल बहादुर बुढा ९८४०६२८३२४
६७००३०००१ श्री भैरबनाथ मा.वि. , जेरा वडा न‌ं. ५ माध्यामिक तह सरकारी देवराज उपाध्याय ९८६८१५१६८७
६७०२६०००२ श्री मण्डाली आ.वि. , मुक्तिकोट वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी शंकर भण्डारी ९८४७३०४५६७
६७००३०००४ श्री हिमचुली आ.वि. , मिगु वडा न‌ं. ५ आधारभूत तह सरकारी जंग बहादुर कडारा ९८६८५७७५९३
६७०२६०००७ श्री कालिका आ.वि. , डिम्मरपानी वडा न‌ं. २ आधारभूत तह सरकारी केशव बुढा ९८६८५८९९०८
६७०२६०००१ श्री राघुमाता मा.वि. , साप्पाटा वडा न‌ं. २ माध्यामिक तह सरकारी प्रकाश बहादुर बम ९८६९४४५६८१

Pages