FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

ईमिस कोड विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तह विद्यालय प्रकारsort descending प्र.अ.काे नाम प्र.अ.काे सम्पर्क नं. विद्यालयकाे इमेल
६७०१६०००५ श्री चाखुडेथला आ.वि. , जोरु वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी पुरिन्द बहादुर शाही ९८६३२९७२९०
६७०१६०००७ श्री मनमोहन स्मृती आ.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह सरकारी रेशमा बम शाही ९८६४९४१०२०
६७०२६००११ श्री सत्यसाई आ.वि. , जोरु वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी जनक कडारा ९८६५५७९४९४
६७०१६०००१ श्री शम्भु सुनन्दा मा.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ माध्यामिक तह सरकारी गोविन्द बहादुर शाह ९८६०३४८००६
६७०२६०००५ श्री कुलादेवी मा.वि. , वर्कु वडा न‌ं. १ माध्यामिक तह सरकारी आनन्द जङ्ग शाही ९८६८५०९४८०
६७०१६०००२ श्री सूर्योदय आ.वि. , जुकोट वडा न‌ं. ३ आधारभूत तह सरकारी छत्र बहादुर शाही ९८६८९०७७८३
६७०२६०००३ श्री कोटेढुङ्गा आ.वि. , बाहुनी वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी बल बहादुर वि.क. ९८६२४७६७९६
६७०१६०००३ श्री शम्भु सुनन्दा मा.वि. , जुकु वडा न‌ं. ३ माध्यामिक तह सरकारी रेख बहादुर रोकाया ९८६८२२६१८९
६७०२६००१० श्री भगवती आ.वि. , रुडी वडा न‌ं. १ आधारभूत तह सरकारी नेत्र बहादुर बम ९७४२२११७१६
६७००३०००२ श्री स्वामीकार्तिक मा.वि. , वाई वडा न‌ं. ४ माध्यामिक तह सरकारी शक्तिसिंह कठायत ९८४९०९११७८

Pages